GAL Valea Clăniței

Rolul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală „VALEA CLĂNIȚEI”   este de instrument de management utilizat în abordarea problemelor şi oportunităţilor comunității, cu o contribuție esenţială în asigurarea unei dezvoltări teritoriale armonioase.

Având la bază elementele identificate la nivelul teritoriului, Strategia de Dezvoltare Locală, urmărește menținerea populației în teritoriu și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestuia.  Ținând cont de rezultatele evidențiate de analiza SWOT și de caracterul strategic al agriculturii, Strategia de Dezvoltare Locală acordă prioritate dezvoltării sectorului social și agricol. Astfel, aceasta este centrată pe trei priorităţi de dezvoltare rurală și cinci domenii de intervenție, fiecare fiind dezvoltat prin măsuri specifice în domeniul agricol, non-agricol, social, dezvoltare locală.

În esență, elaborarea SDL a Grupului de Acțiune Locală „VALEA CLĂNIȚEI” a fost constituită pe principiile dezvoltării durabile conform cărora societatea trebuie să fie cea care impune liniile directoare sistemului economic și social. Atfel, elaborarea SDL a GAL „VALEA CLĂNIȚEI” oferă sprijin celor 12 comunități componente (Băbăița, Blejești, Botoroaga, Bujoreni, Crevenicu, Frăsinet, Gălăteni, Moșteni, Olteni, Săceni, Sfințești, Vîrtoape) în vederea obținerii unei dezvoltări armonioase și durabile.

Implementarea LEADER va oferi o oportunitate fezabilă de dezvoltare a teritoriului şi va sprijini procesul înscrierii acestuia în arealul zonelor cu potenţial din regiunea de Sud-Est, având următoarele obiective principale, previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriu sunt:

  • Dezvoltarea teritorială echilibrată.
  • Promovarea utilizării eficiente a resurselor.
  • Garantarea unor servicii sociale îmbunătățite.
  • Consolidarea micilor întreprinzători din teritoriu.
  • Asigurarea calității mediului și a condițiilor de locuire.

Astfel, Strategia  de Dezvoltare Locală reflectă nevoile locale şi cerinţele de dezvoltare ale teritoriului şi oferă soluţii concrete pentru creşterea gradului de atractivitate şi competitivitate al teritoriului vizat prin îmbunătăţirea infrastructurii agricole, non-agricole, întărirea coeziunii sociale locale şi încurajarea implicării cetăţenilor în problemele comunităţii.

GAL Valea Clăniței